Frågor och svar

En klimatdeklaration ska upprättas och lämnas in till Boverket när nya byggnader uppförs. Lagen om klimatdeklaration för byggnader tillämpas på byggnader för vilka ansökan om bygglov har kommit in till byggnadsnämnden den 1 januari 2022 eller senare.

Begränsningen till byggnader innebär att andra anläggningar än byggnader inte omfattas av krav på klimatdeklaration. Exempel på andra anläggningar än byggnader är vindkraftverk, idrottsplatser, nöjesparker, tunnlar, telemaster, parkeringsplatser och transformatorstationer.

Kravet att klimatdeklarera gäller vid uppförande av nya byggnader vilket innebär att reglerna inte gäller när befintliga byggnader

 • flyttas till en ny plats
 • byggs till
 • byggs om
 • ändras


Redan uppförda byggnader omfattas alltså inte av kravet att klimatdeklarera, oavsett om några åtgärder vidtas kopplat till den befintliga byggnaden eller inte.

Prop. 2020/21:144, sid. 25 – Med tanke på att klimatdeklarationen är ett nytt styrmedel bedömer regeringen att det är lämpligt att den inledningsvis inte omfattar alla typer av byggåtgärder. I nuläget bedömer regeringen därför att kravet enbart bör tillämpas när en ny byggnad uppförs.

Vissa byggnader undantas från kravet på att upprätta och lämna in en klimatdeklaration.

Undantaget gäller byggnader som:

 • har tidsbegränsade bygglov, vilka är avsedda att användas i högst två år
 • inte kräver bygglov enligt 9 kap. 6, 7 eller 9 §§ PBL
 • används för industri- eller verkstadsändamål
 • är ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring
 • inte har större bruttoarea än 100,0 m²
 • är avsedda för totalförsvaret och byggnader som är av betydelse för Sveriges säkerhet
 • byggs av vissa statliga byggherrar
 • byggs av privatpersoner och det inte sker inom näringsverksamhet.

Exempel på byggnader (större än 100,0 m2) som det i de flesta fall krävs klimatdeklaration för är följande:

 • flerbostadshus
 • småhus som byggs av annan än privatperson tex. småhustillverkare, byggfirma eller fastighetsbolag
 • LSS-boende
 • parkeringshus, garage
 • förskola, skola (grundskola, gymnasium, högskola, universitet, folkhögskola)
 • museum
 • idrottshall (tex. padelhall, gymnastikhall, ishall eller simhall)
 • ridhus
 • tandläkarmottagning
 • djurklinik
 • samfund (tex. kyrka, moské eller liknande)
 • hotell, vandrarhem
 • restaurang, café
 • kontor
 • mataffär, kiosk
 • byggvaruhus
 • handelslokal (för tex. möbler, elektronik, fordon, kläder, byggvaror)
 • plantskola, trädgårdsbutik, blomsteraffär
 • gym
 • drivmedelsstation
 • mässhall
 • värme- och raststuga.

 

Om klimatdeklaration krävs ska den lämnas in till Boverket. Den som deklarerar får en bekräftelse från Boverket på att en klimatdeklaration har lämnats in. För att kunna få slutbesked av byggnadsnämnden krävs att byggherren antingen lämnar in bekräftelsen eller gör sannolikt att en klimatdeklaration inte krävs.

Källa: Boverket

En klimatdeklaration krävs när nya byggnader uppförs i Sverige, enligt lagen om klimatdeklaration för byggnader. Denna lag tillämpas på byggnader vars ansökan om bygglov har inkommit till byggnadsnämnden från och med den 1 januari 2022. Det är viktigt att notera att klimatdeklarationen inte gäller andra anläggningar än byggnader, till exempel vindkraftverk eller parkeringsplatser.

Följande byggnadstyper, om de är större än 100,0 m², kräver en klimatdeklaration:

 • Flerbostadshus
 • Småhus byggda av andra än privatpersoner (t.ex. byggfirmor eller fastighetsbolag)
 • LSS-boende
 • Parkeringshus och garage
 • Utbildningsbyggnader (förskolor, skolor, högskolor, universitet)
 • Museum
 • Idrottshallar
 • Ridhus
 • Tandläkarmottagningar
 • Djurkliniker
 • Samfundens byggnader (t.ex. kyrkor eller moskéer)
 • Hotell och vandrarhem
 • Restauranger och caféer
 • Kontorsbyggnader
 • Detaljhandelslokaler (t.ex. mataffärer, byggvaruhus)
 • Gym
 • Drivmedelsstationer
 • Mässhallar
 • Värme- och raststugor


Det finns dock undantag. Kravet på klimatdeklaration gäller inte byggnader som:

 • Har tidsbegränsade bygglov (max två år)
 • Inte kräver bygglov enligt vissa paragrafer i plan- och bygglagen
 • Används för industri- eller verkstadsändamål
 • Är ekonomibyggnader inom jordbruk eller skogsbruk
 • Har en bruttoarea på högst 100,0 m²
 • Är av betydelse för totalförsvaret eller Sveriges säkerhet
 • Byggs av vissa statliga byggherrar
 • Byggs av privatpersoner utanför näringsverksamhet

Boverkets klimatdeklaration, som trädde i kraft den 1 januari 2022, innebär att byggherrar ska redovisa den klimatpåverkan som nya byggnader har. Syftet med klimatdeklarationen är att minska klimatpåverkan från byggskedet, vilket innebär att nya byggnader vars bygglov söks efter detta datum berörs​. Regelverket kring klimatdeklaration ses som ett informationsstyrmedel som syftar till att förbättra byggsektorns förmåga att räkna på klimatpåverkan och genomföra livscykelanalyser​. Att klimatdeklarera en byggnad innebär att redovisa det totala utsläppet av växthusgaser från de material som byggs in i en byggnad​. Boverket har i uppdrag av regeringen att föreslå metod och regler för att redovisa byggnaders klimatpåverkan med beaktande av ett livscykelperspektiv, vilket indikerar en strävan efter att se över klimatpåverkan över en byggnads hela livslängd​.

Kravet på klimatdeklaration gäller inte byggnader som:

 • Har tidsbegränsade bygglov (max två år)
 • Inte kräver bygglov enligt vissa paragrafer i plan- och bygglagen
 • Används för industri- eller verkstadsändamål
 • Är ekonomibyggnader inom jordbruk eller skogsbruk
 • Har en bruttoarea på högst 100,0 m²
 • Är av betydelse för totalförsvaret eller Sveriges säkerhet
 • Byggs av vissa statliga byggherrar
 • Byggs av privatpersoner utanför näringsverksamhet

Enligt den nuvarande lagen, som trädde i kraft den 1 januari 2022, krävs en klimatdeklaration endast vid uppförandet av nya byggnader och inte vid om- och tillbyggnationer​.  Boverket kan komma att utreda möjligheten att utvidga kravet på klimatdeklaration till att även omfatta om- och tillbyggnationer i framtiden​. I nuläget är detta inte ett krav enligt lagen.

Redo att komma igång?

Fyll i projektformuläret på vår hemsida så återkommer vi till dig så fort vi kan. Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.